skip to Main Content

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

A Hotel Járja***

rövidített adatvédelmi tájékoztatója

A JÁRJA ÉS JÁRJA Kereskedelmi és Vagyonkezelő Kft.

(székhely: 4031 Debrecen, Földi u. 14., cégjegyzékszám: 09-09-004046, adószám:  12114265-2-09, telefonszám: +36-52-412-724, e-mail: info@hoteljarja.hu, fax: +36-52-535- 577, önállóan képviseli: Járja Szilárd Pál ügyvezető igazgató), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy(továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.

Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos szabályairól. Jelen Tájékoztató  a  Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében  folyamatosan elérhető   a http://www.hoteljarja.hu/       oldalon, valamint papír alapon az adatkezelés tényleges helyszínén, Szálloda recepcióján, a 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 6. cím alatt.

Kik az érintettek?

Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli, továbbá azon személyek, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelések érintik. Az érintettek tehát elsődlegesen a vendégek, valamint azok, akik az Adatkezelő szolgáltatásai iránt érdeklődnek, de vendéggé nem válnak, továbbá az Adatkezelő Munkatársai és Partnerei.

Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő?

Információ kérése; Ajánlatkérés; Szobafoglalással és/vagy csomagajánlattal kapcsolatos adatkezelés; Bejelentkezés  és a bejelentőlap;  Kamerarendszer; Törzsvendég program; Ajándékutalvánnyal/kuponnal kapcsolatos adatkezelés; Kérdőív, értékelő rendszer; Hírlevél küldése; Vendégkönyv; Időpontfoglalás; Bankkártya adatokkal kapcsolatos adatkezelés; Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés; Munkatársak adatainak nyilvántartása; Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing; Érintett beleegyezésével az érintettről – a szolgáltatás igénybevétele során – készített képek, videófelvételek, hangfelvételek.

Milyen adatokat kezel az Adatkezelő?

Adatkezelő a Szabályzat 10. fejezetében meghatározott egyes adatkezelésenként eltérő, de elsődlegesen személyes adatokat, így név, e-mail cím, telefonszám, születési hely, idő, lakcím, másodsorban ezekhez kapcsolt egyéb adatokat, így például érkezés és távozás időpontja, felnőttek száma, foglalt szobák száma, stb. kezel. A kezelt adatok köreit az egyes adatkezelések vonatkozásában a Szabályzat pontosan meghatározza.

Melyek az adatkezelések céljai?

Az adatkezelések általános céljai a következők: az Adatkezelővel kötött vagy kötendő szerződések előkészítése, megkötése, végrehajtása, Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése, jogos érdekeinekérvényesítése, visszaélések megelőzése, kivizsgálása, feltárása. Az adatkezelések egyedi céljai az egyes adatkezelési tevékenységek- hez köthetőek és a Szabályzat 10. fejezetében kerültek meghatá- rozásra. Az adatkezelések céljai alapvetően az adatkezelések hétköznapi értelembe vett céljaival egyeznek meg.

Milyen felhatalmazás és milyen jogszabályok alapján kezeli az adatokat az Adatkezelő?

Főszabály az, hogy az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján, amelyet megadhat nyilatkozatban, szerződés keretében, vagy a Szabályzat szerinti más módon, vagy ráutaló magatartással.  A hozzájárulás kizárólag akkor tekinthető  jog szerint elfogadhatónak, ha mindhárom tartalmi követelményt, tehát  az önkéntességet, a határozottságot (egyértelműséget) és a tájékozottságot is teljesíti.  Ezen felül az adatok kezelését jogszabály kötelezően elrendelheti, ekkor az adatkezelés kötelező. Az Adatkezelő elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény,a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, továbbá egyéb jogszabályok, és hatósági ajánlások alapján kezeli az adatokat.

Az adatkezelő mennyi ideig kezeli az adatokat?

Az adatkezelés időtartama függ az adatkezelési tevékenységtől, és attól, hogy az adatkezelés önkéntes,  vagy   kötelező. Általánosságban az adatkezelés az érintett személyes adatainak törléséig, vagyadatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig, vagy ilyen rendelkezésés jogszabály eltérő rendelkezése hiányában azon jogviszonyból eredőjogok  és kötelezettségek érvényesíthetőségének  elévülését követő 5 évig tart, amely jogviszony kapcsán    az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.  Kötelező adatkezelés esetén a törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg az adatkezelés hosszát.

Kik kezelik az adataimat?

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?

Személyes adatok feldolgozását az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért. Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait szerződéses Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha az Adatkezelő az adattovábbítás előtt a Partnert az érintett számára megnevezte, a várható adatkezelési időt, valamint célt meghatározta és érintett az adattovábbításhoz hozzájárult. Adatkezelő  aPartnereket hirdetmény vagy tájékoztató, így a Szabályzat I. sz. melléklete útján is megnevezheti, ha azt elérhetővé teszi az érintettek számára. Adatkezelő hatósági megkeresés esetén, törvény felhatalmazása alapján továbbíthat adatokat a kérelmező hatóság felé.

Milyen jogaim vannak?

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, vagy más néven az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok hordozható- ságához való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog. Az egyes jogok részletes meghatározásai a Szabályzat 5. fejezetében kerültek meghatározásra.

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja, – az info@hoteljarja.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal teheti meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

 

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével  az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett  az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Adatkezelő kijelenti, hogy a közölt személyes adatokat nyilvánosságra nem hozza, külföldre nem továbbítja;  a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti Adatvédelmi  és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vetette, a vonatkozó hatósági határozatok számai a http:// www.hoteljarja.hu/ oldalon megtalálhatóak.

a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.

 

Kelt: 2016. október hó 1. nap

Járja Szilárd Pál Ügyvezető Igazgató

JÁRJA ÉS JÁRJA Kereskedelmi és Vagyonkezelő Kft.